Easy Diet - בדיקת התאמה
האם תוכנית הדיאטה האינטרנטית של נטוגרין מתאימה לך?

1. אני בד"כ בריא/ה.
2. אני לא סובל/ת ממחלת כליות, מחלה ממארת או מחלה כרונית לא מאוזנת כגון סוכרת לא מאוזנת, או יתר לחץ דם לא מאוזן. (אם הנך סובל/ת ממחלת סוכרת מאוזנת עלייך ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל לפני ההרשמה לתוכנית)..
3. אני לא סובל/ת ממחלת לב, מחלת כליות, מחלה ממארת או מחלה כרונית לא מאוזנת כגון: סוכרת לא מאוזנת או יתר לחץ דם לא מאוזן. (אם הנך סובל/ת ממחלה כרונית אך הנך מאוזן/ת עלייך ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל לפני ההרשמה לתוכנית)
4. לא עברתי ניתוח לירידה במשקל מכל סוג שהוא (לדוגמא, ניתוח קיצור או מעקף קיבה).
5. לא הוגבלתי בביצוע פעילות גופנית בחצי שנה האחרונה.
6. לנשים, אני לא בהריון ואני לא מניקה.
7. לא עברתי ניתוח או אשפוז רפואי, אשר בעטיים חלה עלי הגבלה תזונתית.
8. אני לא נוטל/ת תרופות באופן סדיר למעט גלולות למניעת הריון, פרופסיה .
9. אני לא נמצא במעקב רפואי עקב בעיה בריאותית.

במידה ותשובתך לאחת מן השאלות הנ"ל הייתה לא, צרו עמנו קשר

 

 

הצהרה
הריני מצהיר/ה בזאת כי אני עומד/ת בתנאי הכניסה לתוכנית הדיאטה של NetoGreen וכי ידוע לי כי אין האתר, המידע המוצג בו או בשירותים כלשהם המוצעים בו כדי להחליף טיפול רפואי ותזונתי, בדיקות, ייעוץ או אבחון רפואי ותזונתי כלשהו וכי אין האתר ו/או מי ממפעיליו פועלים כמוסד רפואי או ארגון רפואי ואנשי הצוות שלו אינם מעניקים ייעוץ רפואי. לצורך קבלת שירותים ומידע מהאתר וכתנאי לקבלתם, הריני מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הנתונים שמסרתי באתר הינם אמת וניתנים על אחריותי בלבד, וכי הנני מסכים למסור נתונים אלה למפעילי האתר לצורך קבלת שירותים באתר זה. כמו כן אני מצהיר כי ידוע לי, כי גולשי האתר יכולים לשלוח לאתר פירוט רכיבים המופיעים על גבי אריזות של מזונות שאינם מופיעים ביומן התזונה, מפעילי האתר יוסיפו מזונות אלו על סמך המידע שהתקבל מהגולשים ליומן התזונה והמחשבונים לשימוש ותועלת כל גולשי האתר, על כל המשתמע מכך. לא תמיד ניתן לקבל  פירוט מלא של כל רכיבי התזונה במוצר. לפיכך, ייתכן ולחלק מהרכיבים המצויים במזון לא ירשם ערך, אף על פי שאותם רכיבים כן מצויים בו, במחשבונים וביומן התזונה ערכים אלו שאינם ידועים ירשמו כ "0". 


 

במידה ולא צור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל לייעוץ ראשוני